021

88782368

021

88782368

پوست های نازک و جراحی زیبایی بینی

پوست های نازک و جراحی زیبایی بینی : یکی از تاثیرگذارترین عوامل در نتیجه جراحی زیبایی بینی ، کیفیت پوست است و یکی از تقسیم بندی های رایج از نظر جنس پوست…

دکتر حسینی