021

88782368

021

88782368

داروها در جراحی زیبایی بینی

داروها در جراحی زیبایی بینی : یکی از مباحث مهم آموزشی برای بیمارانی که می­خواهند جراحی راینوپلاستی انجام دهند مسائل دارویی است.

دکتر حسینی